ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมคำพิพากษาเกี่ยวกับอาวุธปืนที่น่าสนใจ ตอนที่ 1

คำพิพากษาฎีกาที่ 5139/2545

มี ป3 ซื้อปืนแล้วยังไม่ได้ ป4

คำพิพากษาฎีกาที่ 5139/2545

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ผู้ขอจะต้องไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อน เมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่เห็นว่าผู้ขอมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯกำหนดแล้วจึงอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนได้ โดยจะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)ให้ จากนั้นผู้ขอจึงนำใบ ป.3 ดังกล่าวไปซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือผู้ขายแล้วจึงนำอาวุธปืนพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อนายทะเบียนอาวุธปืนผู้ออกใบอนุญาตเพื่อออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ถือได้ว่านายทะเบียนอาวุธปืนผู้ออกใบอนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนแล้วตั้งแต่ออกใบ ป.3 ส่วนขั้นตอนการไปซื้อหรือรับโอนจนกระทั่งออกใบ ป.4 เป็นขั้นตอนต่อมาเพื่อควบคุมอาวุธปืนในราชอาณาจักรให้รู้ว่าอาวุธปืนแต่ละกระบอกอยู่ในครอบครองของผู้ใดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ขอเพิ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเมื่อนายทะเบียนออกใบ ป.4 ให้ การที่จำเลยซื้อและครอบครองอาวุธปืนของกลางตามใบ ป.3 และดำเนินการขอออกใบ ป.4 สำหรับอาวุธปืนของกลางจนได้รับใบ ป.4 จึงไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และเมื่อจำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของกลางก่อนที่ศาลชั้นต้นสั่งริบอาวุธปืนของกลางจึงไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32


อะไรที่ถือว่าเป็นอาวุธปืน และมีความผิดตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 3894/2546

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4 มิได้หมายความเฉพาะอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงเท่านั้น หากแต่เป็นอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยสภาพแล้วย่อมเป็นอาวุธและเครื่องกระสุนปืนนั้นตามความหมายของบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นจะใช้ยิงได้หรือไม่ และอานุภาพเพียงใด ไม่ใช่ข้อที่ต้องนำมาพิจารณาว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าจำเลยมีและพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1729/2536

ปืนของกลางแม้มีสภาพเก่า ลำกล้องมีสนิมขึ้นไม่สามารถใช้ยิงได้ และบางกระบอกไม่มีด้ามปืนก็ตาม ก็ถือเป็น "อาวุธปืน"ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4 (1) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3 ดังนี้ การที่จำเลยมีอาวุธปืนของกลางไว้ในความครอบครอง จึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำพิพากษาฎีกาที่ 4367/2544

ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกฎหมายมิได้จำกัดเฉพาะว่าอาวุธปืนนั้นจะต้องใช้ยิงได้จึงจะเป็นความผิด แม้อาวุธปืนนั้นไม่อาจใช้ยิงได้โดยสภาพ แต่คนร้ายอาจนำไปใช้ประกอบอาชญากรรมทั่วไปได้ และตามความคาดคิดของบุคคลทั่วไป หากไม่ล่วงรู้มาก่อนย่อมต้องนึกว่าอาวุธปืนดังกล่าวสามารถประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายได้ หากจะแปลว่าต้องใช้บังคับเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้เท่านั้น ผู้มีเจตนาร้ายอาจอาศัยช่องว่างของกฎหมายแยกชิ้นส่วนของอาวุธปืนออก แล้วพกพานำไปประกอบเข้าด้วยกันในภายหลังโดยถือว่าการพาไปเช่นนั้นไม่เป็นความผิด ความประสงค์ของบทบัญญัติของกฎหมายก็จะไร้ผล ดังนั้นแม้อาวุธปืนที่จำเลยพาติดตัวไปใช้ยิงไม่ได้ ก็ถือว่าจำเลยกระทำความผิดตามกฎหมายแล้ว

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 8432/2544

พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4 (2) มิได้บัญญัติว่าเครื่องกระสุนปืนมีความหมายถึงพลุแต่ประการใด ฉะนั้นพลุสะดุดส่องแสงที่โจทก์ฟ้องจึงไม่นับว่าเป็นเครื่องกระสุนปืน รายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางที่ระบุว่าพลุสะดุดส่องแสงของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืน เป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติว่าพลุสะดุดส่องแสงเป็นเครื่องกระสุนปืนแล้ว แม้จำเลยจะมีไว้ในครอบครองก็หาเป็นความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืน ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1256/2539

" เครื่องกระสุนปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มิได้บัญญัติให้หมายรวมถึงพลุสะดุดส่องแสงแบบเอ็ม 49 เอ 1 ด้วย หรือหาได้ให้มีความหมายรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องกระสุนปืนไม่ ดังนั้นพลุสะดุดส่องแสงแบบเอ็ม 49 เอ 1 จึงไม่เป็นเครื่องกระสุนปืน

ที่มา:www.gunstactics.com ขอบคุณเจ้าของบทความครับ
แนะนำบทความ : pachu